12.2.09

காலக் கண்ணாடி - அறிமுகம்

கண்ணாடிகளில் பலவகை உண்டு.

பெரிதாக்கி, சிறிதாக்கி காட்டும் கண்ணாடிகள் உண்டு.

இடவலம் மாற்றிக்காட்டும் கண்ணாடிகள் உண்டு.

நிறம் மாற்றும் கண்ணாடிகள் உண்டு.

அப்படியே பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள் உண்டு.

ஆனால் உள்ளே உள்ளதை உணர்த்தும் கண்ணாடிகள் உண்டா?

இதோ, காலக்கண்ணாடி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக